بازدید معاون محیط زیست طبیعی از اقدامات پروژه کشاورزی پایدار