برگزاری کارگاه دوروزه ظرفیت سازی برای کارکنان طرح حفاظت از تالاب های ایران