برگزاری بیست و سومین جلسه کمیته راهبری طرح حفاظت از تالاب های ایران