برنامه ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی (سیپا) برای تالاب امیرکلایه تدوین می گردد