دومین کارگاه تدوین برنامه ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی(CEPA) برای تالاب کانی برازان