بیست و ششمین جلسه کمیته محلی مدیریت تالاب پریشان تشکیل شد