کارگاه تدوین برنامه ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی (CEPA) تالاب کانی برازان