برگزاری کارگاه آغازین تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب کانی‌برازان