بررسی میزان پیشرفت اجرایی فاز پنجم پروژه همکاری در احياء درياچه اروميه و برنامه ریزی اجرایی نمودن فاز ششم