مراسم قدردانی از دولت ژاپن برای مشارکت و همکاری در احیای دریاچه ارومیه