کارگاه پرنده نگری در مرکز آموزش نشست هم اندیشی مدیرکل استان با ائمه جماعت ،سران طوایف و ریش سفیدان دلگان