کارگاه تبادل تجربیات پروژه مدیریت تالاب اکولوژیک تالاب انزلی برگزار شد