پوستر بین المللی روز جهانی تالاب ها توسط کودکان ایرانی رنگ آمیزی شد