نمایشگاه دستان بومی تالاب در سالن کنفرانس برنامه توسعه ملل متحد برپا شد