نشست مجازی به اشتراک گذاری تجارب طرح حفاظت از تالاب های ایران با کشورهای عضو سیکا (CICA)