نشست تخصصی یک روزه، جایی برای تبادل اطلاعات با خبرنگاران