نشست بیست و سومین کارگروه راهبری ملی پروژه الگوسازی مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه