فرهاد امینی هماهنگ کننده دبیرخانه مدیریت زیست بومی استان اصفهان از طرح های پژوهشی تالاب گاوخونی خبر داد