زنگ روز تنوع‌زیستی در ورزنه به صدا درآمد؛ آموزش راه‌کارهای عملی حفظ تنوع‌زیستی به معلمان ورزنه