رویکرد مدیریت زیست بومی و بکارگیری آن برای حفاظت از تالابها برای معلمان تشریح شد