حضور پررنگ طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در نمایشگاه ربع رشیدی