تولید و توزیع بیش از 30.000 نشاء مکانیزه و پیوندی بین کشاورزان محلی ارومیه