تمامی نقاط تالاب شادگان آبگیری و در وضعیت آبی بسیار خوبی قرار دارد