تشریح اقدامات دولت ژاپن و ایران در حوضه دریاچه ارومیه