تدوین و اجرای برنامه پایدارسازی و مشارکت دست اندرکاران کلیدی راهی برای پایدارسازی دستاوردهای طرح حفاظت از تالاب‌های ایران