بیست و دومین کمیته ملی راهبری پروژه "الگوسازی مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه" برگزار شد