برگزاری کارگاه تبادل تجربیات پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی و طرح حفاظت از تالاب های ایران