برگزاری همایش آموزشی استقرار سیستم های پایش آنلاین اکوسیستم های تالابی کشور