برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پروژه "مشارکت مردم برای احیا دریاچه ارومیه"