برگزاری اولین کارگاه تدوین برنامه مدیریت زیست بومی خلیج نایبند