بررسی نقش موثر دست اندرکاران کلیدی در اجرایی شدن هر چه موثرتر برنامه های مدیریت جامع