بازدید سفیر ژاپن و نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد از دستاوردهای پروژه احیای دریاچه ارومیه