بازدید سفیر ژاپن از دستاوردهای طرح حفاظت از تالاب های ایران در حوضه دریاچه ارومیه