بازدید خبرنگاران سرویس بین‌المللی NHK ژاپن از مزرعه کشاورزی پایدار