اولین گام در اصلاح رویه های موجود؛ رسیدن به درک مشترک میان تمام دست اندرکاران