انجام مطالعات تاثیر تغییر اقلیم بر خشک شدن تالاب‌ها ضروری است