استقرار مدیریت زیست بومی مستلزم مشارکت و همکاری بین بخشی