مناقصه ها

  • تهیه فیلم مستند در خصوص فعالیت‌های طرح

    موضوع: تهیه فیلم مستند در خصوص فعالیت‌های طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

    سفارش دهنده: طرح بین المللی حفاظت از تالاب های ایران (طرحی مشترک فیمابین سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه توسعه ملل متحد)

    مدت: مهر 1401 الی خرداد 1402