گزارش سومین کارگاه تالاب بین المللی هامون

گزارش کارگاه سوم مجموعه تالاب های هامون،
کارگاه سوم برنامه مدیریت جامع مجموعه تالاب های هامون با هدف نهایی سازی برنامه مدیریت مجموعه تالاب های هامون تهیه ساختار سازمانی و برنامه پایش تالاب برگزار شد. در این کارگاه هدف اصلی مشارکت ذینفعان، نمایندگان دستگاه های اجرایی استان و جوامع محلی، همکاران دبیرخانه مرکزی طرح تالب ها ، نمایندگان سازمان حفاظت از محیط زیست و نمایندگان سازمان های مردم نهاد حاضر بودند.
با توجه به یافته های کارگاه دوم، موارد کلی مورد جمع بندی قرار گرفت و کارگاه سوم با تاکید بر اهداف کارگاه دوم و مشارکت تمامی شرکت کنندگان در کارگاه دوم برگزار گردید. پس از بررسی مشکلات و معضلات مجموعه تالاب های هامون توسط کارگروه ها، اهداف راهبردی و اقدامات اولویت دارد مورد بحث قرار گرفتند.