گزارش دومین کارگاه تالاب چغاخور

گزارش دومین کارگاه تالاب چغاخور


کارگاه دوم برنامه مدیریت جامع تالاب چغاخور با هدف دسته بندی مشکلات در رده های مختلف، تهیه درخت مشکلات، ارائه برنامه های اولیه مدیریتی بر پایه مسائل و مشکلات که از کارگاه های قبلی استخراج شده اند، برگزار شد. در این کارگاه نیر براساس هدف اصلی مشارکت ذینفعان، نمایندگان دستگاه های اجرایی استان و جوامع محلی، همکاران دبیرخانه مرکزی طرح تالاب ها، نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان سازمان های مردم نهاد حاضر بودند.
در این کارگاه تلاش گردیده است به رویکردی مشترک و چشم اندازی مورد توافق از طریق همفکری و تبادل نظر با تمامی گروه های ذیربط و ذینفع تالاب چغاخور دستیابی گردد و به این سبب تلاش می گردد تا تمامی تصمیم گیری های مدیریتی متضمن در نظر گرفته شدن نظرات، تجربیات، دانش و دیدگاه های گروه های مختلف باشد. برخی از اهداف پیش بینی شده این کارگاه مشورتی عبارت است از:
-بررسی یافته های کارگاه اول و نظرات واصله و تکمیل آنها در زمینه پیش نویس برنامه مدیریتی
-نهایی سازی و تصویب چشم انداز، هدف نهایی و اهداف جزء -مشخص نمودن اولویت های مهم مدیریتی و اهداف مورد نظر
-تعیین فعالیت های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف مورد نظر و مشخص نمودن ارگان های مسئول
-تعیین نیازهای آموزشی -تعیین روند راهبری و هماهنگی های سازمانی برنامه مدیریتی
-مشخص نمودن اقدامات اولویت دار