گزارش کارگاه سوم آلما گل ، آلاگل و آجیگل

گزارش کارگاه سوم آلماگل،آجیگل و آلاگل ،


کارگاه سوم برنامه مدیریت جامع تالاب آلماگل،آجیگل و آلاگل با هدف نهایی سازی برنامه مدیریت تالاب آلماگل،آجیگل و آلاگل تهیه ساختار سازمانی و برنامه پایش تالاب برگزار شد. در این کارگاه هدف اصلی مشارکت ذینفعان، نمایندگان دستگاه های اجرایی استان و جوامع محلی، همکاران دبیرخانه مرکزی طرح تالاب ها ، نمایندگان سازمان حفاظت از محیط زیست و نمایندگان سازمان های مردم نهاد حاضر بودند.
با توجه به یافته های کارگاه دوم، موارد کلی مورد جمع بندی قرار گرفت و کارگاه سوم با تاکید بر اهداف کارگاه دوم و مشارکت تمامی شرکت کنندگان در کارگاه دوم برگزار گردید. پس از بررسی مشکلات و معضلات تالاب آلماگل،آجیگل و آلاگل توسط کارگروه ها، اهداف راهبردی و اقدامات اولویت دارد مورد بحث قرار گرفتند.