گزارش کارگاه دوم آلماگل،الاگل و آجیگل

گزارش دومین کارگاه مجموعه تالاب های آلماگل،الاگل و آجیگل


کارگاه دوم برنامه مدیریت جامع تالاب های آلماگل،الاگل و آجیگل با هدف دسته بندی مشکلات در رده های مختلف، تهیه درخت مشکلات، ارائه برنامه های اولیه مدیریتی بر پایه مسائل و مشکلات که از کارگاه های قبلی استخراج شده اند، برگزار شد. در این کارگاه نیر براساس هدف اصلی مشارکت ذینفعان، نمایندگان دستگاه های اجرایی استان و جوامع محلی، همکاران دبیرخانه مرکزی طرح تالاب ها، نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان سازمان های مردم نهاد حاضر بودند.
در این کارگاه تلاش گردیده است به رویکردی مشترک و چشم اندازی مورد توافق از طریق همفکری و تبادل نظر با تمای گروه های ذیربط و ذینفع تالاب های آلماگل،الاگل و آجیگل دستیابی گردد و به این سبب تلاش می گردد تا تمامی تصمیم گیری های مدیریتی متضمن در نظر گرفته شدن نظرات، تجربیات، دانش و دیدگاه های گروه های مختلف باشد.
برخی از اهداف پیش بینی شده این کارگاه مشورتی عبارت است از:
-بررسی یافته های کارگاه اول و نظرات واصله و تکمیل آنها در زمینه پیش نویس برنامه مدیریتی
-نهایی سازی و تصویب چشم انداز، هدف نهایی و اهداف جزء -مشخص نمودن اولویت های مهم مدیریتی و اهداف مورد نظر
-تعیین فعالیت های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف مورد نظر و مشخص نمودن ارگان های مسئول
-تعیین نیازهای آموزشی
-تعیین روند راهبری و هماهنگی های سازمانی برنامه مدیریتی
-مشخص نمودن اقدامات اولویت دار