گزارش کارگاه اغازین آلما گل ، آلاگل و آجیگل

گزارش اولین کارگاه مجموعه تالاب های بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل


برنامه مدیریتی در واقع یک سند و مرجع کاری برای شرایط کنونی تالاب بوده و چشم اندازی از وضعیت بلندمدت می باشد. همچنین ابزاری برای تحلیل عملکردهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی تالاب و اولویت بندی اهداف است. برای آغاز مرحله تدوین برنامه مدیریت، باتوجه به رویکرد مشارکتی نیاز به تبادل نظر میان ذینفعان برای رسیدن به تعارف مشترک از رویکرد زیست بومی می باشد. این مهم در عملی شدن برنامه مدیریت حائز اهمیت است به طوری که بر طبق آن ذینفعان در امور اجرایی و عملی شدن اهداف متعدد می شوند.
برگزاری کارگاه آغازین اولین قدم در تدوین برنامه مدیریت می باشد. کارگاه آغازین با هدف تاکید بر نیاز به مدیریت مشارکتی و حفاظت از تالاب برگزار می گردد همچنین به تشریح رویکرد زیست بومی و هماهنگی های سازمانی و ساز و کارهای لازم برای راهبری می پردازد. در این کارگاه همچنین شناسایی مشکلات و تهدیدات اصلی تالاب و همچنین تعیین چشم انداز و هدف اصلی برنامه مدیریت پرداخته می شود و نهایتا گامهای لازم برای رسیدن به اهداف تعیین می گردد.