گزارش چهارمین کارگاه تالاب چغاخور

گزارش چهارمین کارگاه تالاب چغاخور


مدیریت زیست بومی یک فرآیند فرابخشی است که با درگیر نمودن کلیه ذی نفعان و در نظر گرفتن اولویت بخش های مختلف نسبت به تدوین برنامه جامع فرابخشی اقدام می نماید. باری تهیه این برنامه مدیریتی از رویکرد راهبردی مشارکتی استفاده می شود. مشارکت ذی نفعان سبب خواهد شد تا نظرات، دانش و منافع افراد و گروه های ذی نفع در تالاب، در تدوین برنامه لحاظ شود. هدف از این رویکرد افزایش پایداری برنامه و پشتیبانی از آن است فرآیند تدوین مشارکتی برنامه مدیریت ایجاب می کند تا ارزش های تالاب و تهدیداتی که متوجه این ارزشهاست همچنین ظرفیت ها و توانایی هایی که در نهاد ها و گروه های اصلی ذیربط برای مدیریت تالاب وجود دارد، بخوبی شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرد و توجه اصلی برنامه به اقدامات مدیریتی است که برای دستیابی به چشم انداز و هدف دارز مدت مدیریت تالاب ضروری بوده و از الویت برخوردار هستند. این رویکرد منطبق با روش پیشنهادی کنوانسیون رامسر برای تهیه برنامه مدیریتی برای یک تالاب است.
گزارش حاضر وقایع و هم اندیشی های شرکت گنندگان در کارگاه چهارم تدوین و تهیه برنامه جامع مدیریت یکپارچه و زیست بومی تالاب چغاخور و ارائه نتایج تصمیمات اتخاذ شده در این کارگاه است. پس از مشارکت و ارائه اطلاعات حاصل از اشراف میدانی گروه های ذی نفع اداری و جوامع ساکن شرکت کننده، یک جمع بندی از وضعیت موجود بر روی نقشه های منطقه ارائه می گردد.