تالاب قره قشلاق

 • تالاب قره قشلاق دانلود

  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﻗﺮه ﻗﺸﻼق

  اﻟﻒ) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب

  منطقه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎب در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ جغرافیایی 37 درجه و 13 دقیقه و 25 ثانیه عرض شمالی و 45 درجه و 51 دقیقه و 38 ثانیه طول شرقی قرار دارد. این منطقه دارای مساحت 56642 هکتار بوده و در ارتفاع 1270 متری از سطح دریا قرار دارد.

  اﻗﻠﻴﻢ: ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎزﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘـﻪ  ﺑﻨﺪي دوﻣﺎرﺗﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  داراي اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺳﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻮده و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺎرش وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳ ـﺖ،

  براساس 11 سال آمارگیری  در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮاﻏﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  303میلی متر است  و متوسط حداکثر درجه 3.34 درجه سلسیوس، متوسط حداقل درجه حرارت سردترین ماه سال 6-8 سلسیوس می باشد. فصل خشک 4 ماه و تعداد ماه های یخبندان 3 ماه از سال است.میزان بارش متوسط ده ساله در فصل بهار 147 میلی متر و در قصل تابستان 4 میلی متر و در پاییز 59 میلی متر و در زمستان 74 میلی متر گزارش شده است.

  ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻب: ﺗﺎﻻب ﻗﺮه ﻗﺸﻼق، در اﻧﺘﻬﺎي ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي زرﻳﻨﻪ رود و ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ﻗﺮاردارد و ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳـﺰ  ﺻﻮﻓﻲ ﭼﺎي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ: ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :

  رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود: ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺎﻻب ﻗﺮه ﻗﺸﻼق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ شود. و حدود 45% آب اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ از اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦﻣﻲ ﺷﻮد  .

  رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮﻓﻲ ﭼﺎي: از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺮاﻏﻪ و ﺑﻨﺎب ﺟﺮﻳﺎن دارد، رودﺧﺎﻧـﻪ ﺻـﻮﻓ ﻲﭼـﺎي،  ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﺳﺮرﻳﺰ ﺷﺪن ﺳﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎن ﻣﺮاﻏﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر آب دارد.

   رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدق ﭼﺎي: از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮﻓﻲ ﭼﺎي ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﻏﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد و از ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ دو رودﺧﺎﻧـﻪ اﺻـﻔﻬﺎ  ن ﺟﻴـق ﭼـﺎي و  ﻗﻮزﻟﻮﺟﻪ در ﻏﺮب آﺑﺎدي ﭼﻮان واقع در 8 کیلومتری ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﻏﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ می شود.

   رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻴﻼن ﭼﺎي: از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ زرﻳﻨﻪ رود -ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ  ﻛﻪ در ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻏﻪ و ﺟﻨﻮب و رود ﻏﺮب  ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﻜﺎن ﺟﺮﻳﺎن دارد، از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮه ﺳﻬﻨﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻗﺮه ﻗﺸـﻼق، در ﺑﺨـﺶ جنوب شرقی دریاچه ارومیه وارد آن می شود.

  تالاب قره قشلاق
 • مقاله ای درج نشده است.