تالاب کانی برازان

 • تالاب کانی برازان دانلود

  موقعيت جغرافيائي
  تالاب کانی برازان درقسمت شمالي حوضه آبريز رودخانه ی مهاباد درجنوب درياچه اروميه واقع گرديده است. ازنظرجغرافيائي اين تالاب درمختصات '46،45طول شرقی و '59،36عرض شمالی ودرارتفاع حدود 1270 مترازسطح متوسط دريا قراردارد.
  اين تالاب بخشي از يك ناحيه وسيع تالابي درپائين دست حوضه آبريزرودخانه ‌هاي مهاباد وسيمينه رود است كه درشمال وشرق روستاي قره داغ گسترده شده وتا تالاب گروس امتداد دارد. احداث زهكش اصلی ساحل راست شبكه آبياري مهاباد و دایک احداث شده در انتهای ضلع شمالی تالاب، تالاب کانی برازان را از بقيه اراضي تالابي مجاورجداکرده است.
  قره داغ، بفروان، قلعه حسن وخورخوره روستاهاي پيرامون تالاب هستند. تالاب درحوزه اداري شهرستان مهاباد دراستان آذربايجان غربي واقع است.
  توپوگرافي
  تالاب كاني‌برازان درشمال كوه قره داغ (شاخه ره ش) واقع گرديده و به سمت شمال درپهنه های ساحلی جنوب درياچه اروميه امتداد مي‌يابد. درکناره کوه قره داغ، تالاب عميق تر (عمق حدود 1 متر و بیشتر) و بسترآن دربخشهاي حاشيه ای سنگلاخی و تاحدودی ناهمواراست،امابه سمت شمال ازعمق آن کاسته ميشود (کمتراز 0.5 متر).به دليل امتداد چين‌خوردگي‌هاي كوهپايه‌اي به داخل تالاب،توپوگرافي بسترتالاب درمحل تلاقي باكوهستان (بخش اصلي تالاب) ناهمواراست، اما به سمت شمال،  بسترتالاب هموارترمي شود.
  خاكشناسي
  خاك‌هاي منطقه ازرسوبات آبرفتي كه درپائين دست حوضه آبريز رودخانه‌ها انباشته شده ‌تشكيل گرديده‌اند. چنين خاك‌هائي اساساً بافت ريز دارند و عموماً ازرس وسيلت با قابليت زهكشی بسياركند تشكيل شده‌اند. نزديك كوهپايه‌هاي جنوبي، قطعات كوچك سنگ ودانه‌هاي سنگريزه با رسوبات ريز بسترتالاب درهم آميخته اند.
  اقليم
  اقليم منطقه نيمه‌خشك با زمستان‌هاي سرد وتابستان‌هاي معتدل است. ميانگين حداكثر درجه حرارت ماهانه 6/32 درجه سانتي‌گراد درمرداد ماه وميانگين حداقل آن 4- درجه سانتي‌گراد دردی ماه است.
  ميانگين بارش ساليانه 410 ميلي‌متراست و بيشترين بارش درفاصله زماني ابتداي پائيزتا اواسط بهار رخ مي‌دهد. بارش درماه‌ هاي تابستان كمتر از 5% كل بارش ساليانه را تشكيل مي‌دهد. درطول ماههای سرد زمستان بارش عموماً به شكل برف رخ مي دهد. ميانگين تبخير اندازه‌گيري شده ازتشت تبخيركلاس A ، 1861ميلي‌متراست كه حدود 4 برابرميزان بارش است.
  كاربري و مالکيت اراضي
  اراضی تالاب جزو منابع طبيعی ومتعلق به دولت است. تالاب نیز جزو مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست بوده و تحت عنوان پناهگاه حیات وحش کانی برازان محافظت می شود ، بنابراین از اراضي تالابي بهره‌ برداري صورت نمي‌پذيرد. هر از گاهی دربخشهای كم عمق‌تر تالاب (تالاب شمالی وحواشی تالاب جنوبی)،گه گاه گاوميش‌ها و گوسفندان روستاهاي مجاورچرا مي کنند. نی های تالاب نيزگه گاه برای کارهای ساختمانی برداشت مي شود. تپه‌هاي واقع درحاشيه جنوبي تالاب عموماً اراضی دیم بوده و جهت كشت گندم ديم مورد استفاده قرارمي‌گيرند. اهالی روستاهای مجاور بطورسنتی و معمولاً ازمنابع آبهای اطراف نیز استفاده مي نمايند.


  تالاب کانی برازان
 • مقاله ای درج نشده است.