تالاب حله

 • تالاب حله دانلود

  منطقه حفاظت شده حله با وسعت معادل 46783 هکتار در مختصات جغرافیایی "24 ´38 °50 تا "23´56°50 طول شرقی و " 24 ´03 °29 تا "50 ´16 °29 عرض شمالی واقع است. این منطقه در سال 1355 طبق مصوبه شماره 74 مورخ 6/5/1355 شورایعالی حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده  تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست بوشهر قرار گرفت.
  محدوده منطقه حفاظت شده حله
  از طرف شمال: از قریه کره بند به طرف غرب در امتداد جاده جیپ رو پس از گذشتن از قراء قلعه سوخته، عسکری، محرزی تا حمود.
  از طرف غرب: از قریه حمود به طرف جنوب در امتداد جاده جیپ رو پس از گذشتن از قریه رستمی تا قریه فراکه و از قریه فراکه در امتداد حد غربی رودخانه حله تا مصب رودخانه فوق در خلیج فارس «تم-البرشه».
  از طرف جنوب: از تم البرشه در امتداد حد فاصل آب با خشکی به طرف جنوب تا جزیره شیف مشتمل بر کلیه تالاب¬ها و نی¬زارها و از جزیره شیف به خط مستقیم مفروض غربی شرقی تا شیف مخروبه.
  از طرف شرق: از شیف مخروبه به طرف شمال در امتداد جاده جیپ رو تا قریه کره بند.
  آب و هوا و اقلیم منطقه
  منطقه حفاظت شده حله جزیی از بخش کم ارتفاع استان بوشهر در طبقه ارتفاعی 8-0 متر قراردارد و در حقیقت جلگه آبرفتی رودخانه بوده که از ارتفاعات زاگرس سرچشمه می گیرد.
  آب و هوای این منطقه بواسطه کمی ارتفاع و عرض کم جغرافیایی، گرم و کم باران است. اما بعلت مجاورت با دریا رطوبت هوا قابل ملاحظه و در مواردی بسیار زیاد می باشد. منطقه 7 ماه از سال خشک و بدون باران است. دوره خشک از ماه فروردین شروع و تا آبان ماه ادامه می یابد و شدت آن در ماه های تیر و مرداد است. میانگین سالانه رطوبت نسبی 65 درصد است. میانگین بارندگی سالانه 279 میلی متر می‌باشد. 
  بالاترین میانگین بارندگی در دوره آماری مربوط به ماه دی با مقدار 92 میلی متر می‌باشد که حدود 59 درصد بارندگی سالانه می‌باشد. متوسط دمای سالانه 25 درجه سانتی گراد می‌باشد. در طول این دوره گرم ترین ماه سال مربوط به مرداد بوده که متوسط دمای روزانه آن 31 درجه سانتی گراد می‌باشد و سرد ترین ماه سال دی ماه می‌باشد که متوسط دمای روزانه در آن 14 درجه سانتی گراد است. مجموع تبخیر سالانه در ایستگاه بوشهر حدود 1700میلیمتر برآورد می گردد. جهت باد غالب در کلیه فصول سال از شمال غربی با شدت متوسط 29 نات گزارش شده است.

   

  تالاب حله
  • گزارش کارگاه سوم تالاب حله،
  • گزارش دومین کارگاه تالاب حله
  • گزارش کارگاه آغازین تالاب حله