تالاب گاوخونی

  • تالاب گاوخونی

    تالاب گاوخوني


    « تالاب گاوخوني » يكي از 24 تالاب بين المللي ايران است كه در سال 1354 در كنوانسيون رامسر به ثبت رسيده است. اين تالاب يكي از اكوسيستم هاي طبيعي استان اصفهان است كه در نقطه پاياني زاينده رود قرار گرفته و به عنوان يك اكوسيستم طبيعي واقع در يك منطقه خشك قابلیت زیادی در توسعه پايدار منطقه دارد. لیکن طی سال های اخیر با توجه به وضعیت نامناسب هیدرولوژیک این تالاب و خشک شدن بخش وسیعی از آن، شرایط این تالاب به صورت بحرانی درآمده است. از این رو با توجه به وضعیت بحرانی تالاب بین المللی گاوخونی نیاز است شرایط این تالاب به صورت مداوم مورد بررسی قرار گرفته و برنامه ریزی های لازم در این زمینه انجام گیرد.

    تالاب گاوخونی
  • مقاله ای درج نشده است.