تالاب گاوخونی

  • تالاب گاوخونی

    تالاب گاوخوني


    « تالاب گاوخوني » يكي از 24 تالاب بين المللي ايران است كه در سال 1354 در كنوانسيون رامسر به ثبت رسيده است. اين تالاب يكي از اكوسيستم¬هاي طبيعي استان اصفهان است كه در نقطه پاياني زاينده رود قرار گرفته و به عنوان يك اكوسيستم طبيعي واقع در يك منطقه خشك قابلیت زیادی در توسعه پايدار منطقه دارد. لیکن طی سال¬های اخیر با توجه به وضعیت نامناسب هیدرولوژیک این تالاب و خشک شدن بخش وسیعی از آن، شرایط این تالاب به صورت بحرانی درآمده است. از این رو با توجه به وضعیت بحرانی تالاب بین¬المللی گاوخونی نیاز است شرایط این تالاب به صورت مداوم مورد بررسی قرار گرفته و برنامه-ریزی¬های لازم در این زمینه انجام گیرد.

    تالاب گاوخونی
  • مقاله ای درج نشده است.