دریاچه قوریگل

  • دریاچه قوریگل دانلود

    تالاب قوريگل در حدود30 كيلومتري شهر تبريز در مسير جادة ترانزيت تبريز به تهران و 18 كيلومتري شهر بستان آباد قرار دارد. اين تالاب و  در شهرستان بستان آباد قرار گرفته و وسعت حوضة آبريز آن 3146هكتار بوده كه خود جزئي از حوضة آبريز رودخانه آجي چاي بوده كه به درياچة اروميه مي‌ريزد. نزديكترين آبادي‌ها به تالاب يوسف آباد و امناب مي‌باشد. مساحت تالاب بين 160 تا 200 هكتار ذكر شده است. اقليم منطقه سرد و خشك است.
    در حوضه آبريز قوريگل رودخانة دائمي وجود نداشته و مقدار زيادي از آبراهه‌ها بصورت مسيل‌ و باريكه‌هاي انتهائي مي‌باشند. بعلاوه تعداد زيادي از آبراهه‌ها مخصوصاً شبكه آبراهه‌هاي غرب حوزه قبل از اينكه به درياچه برسند گم ميشوند و اين موضوع مؤيد اين نظريه است كه در اين حوزه بيشتر جريانات از طريق زيرزميني و زيرقشري صورت مي‌گيرد. بدين ترتيب در مواقع بارندگي در مدت كوتاهي جريانات سطحي در آبراهه‌هاي بزرگ جاري ميشوند و در ساير مواقع آبراهه‌هائي كه داراي آب ميباشند آب خود را از طريق جريانات زيرزميني و زيرقشري به تالاب منتقل مي‌نمايند. شبكة آبراهه‌هاي منتهي به درياچه را ميتوان به شش آبراهه تقسيم نمود. بزرگترين آبراهه حدود 10 كيلومتر طول دارد و در قسمت غرب حوزه قرار گرفته است. شيب اين آبراهه در حدود 7 الي 8 درصد بوده و فرسايش كنار آن زياد ميباشد. دو آبراهه ديگر در گوشه جنوب غربي درياچه قرار داشته و مجموعاً 11 كيلومتر طول دارند. البته اين دو آبراهه در نزديكي درياچه به هم پيوسته و در يك نقطه وارد درياچه ميشوند. سه آبراهه ديگر مجموعاً 9 كيلومتر طول داشته و در قسمت جنوبي درياچه قرار گرفته‌اند و در قسمت شمال درياچه آبراهه‌هاي متعدد كوچك و بسيار كوتاهي ديده ميشوند كه تماماً فقط در زمان بارندگي آبهاي سطحي سيلابي را به شمال درياچه هدايت مي‌كنند. بعلت غيردائمي بودن آب تمامي آبراهه‌ها و زير سطحي بودن باريكه‌ها سنجش ميزان آب بسيار مشكل ميباشد. در حال حاضر با در نظر گرفتن وسعت حدود 160 هكتاري درياچه و عمق متوسط 8/1 متر، 9/2 ميليون مترمكعب برآورد ميگردد كه پس از رسيدن به سطح 200 هكتار بدون در نظر گرفتن تغييرات عمق متوسط حدود 6/3 ميليون مترمكعب خواهد بود.

    دریاچه قوریگل
  • مقاله ای درج نشده است.