پشتیبانی فنی به منظور استقرار سیستم و تعیین و تامین نیاز آبی

پشتیبانی فنی به منظور استقرار سیستم و تعیین و تامین نیاز آبی و تثبیت حریم 15 تالاب با اهمیت کشور